Declaració de principis de la Confederació Sindical Catalana [CSC]

1. Entenem el sindicalisme com una acció conjunta i organitzada, democràtica, lliure i autònoma, al servei dels treballadors i treballadores per a la defensa dels drets laborals, socioeconòmics i nacionals; dirigida, doncs, a la transformació de l’actual estructura social en una altra més justa, lliure i solidària.
2. Fonamentem la nostra acció sindical en una concepció de la persona com a motor, protagonista i fi de l’acció econòmica i de la vida social.
3. Lluitem per eliminar tota situació d’opressió d’uns individus i/o col·lectius sobre d’altres i per aconseguir una estructura socioeconòmica que permeti el ple desenvolupament de les persones i l’assoliment de respostes adequades a les seves justes necessitats.
4. Propugnem una autèntica democràcia social i econòmica en què els interessos col·lectius estiguin per damunt de qualsevol minoria privilegiada i en la qual els treballadors i treballadores tinguin una major participació en les decisions socioeconòmiques, tant a nivell d’empresa com a nivell general. Considerem el sindicat com un instrument de lluita contra els abusos de poder i la vaga com una de les armes necessàries.
5. Entenem la llibertat d’associació com la possibilitat jurídica i efectiva de fundar associacions i adherir-s’hi lliurement; defensem la diversitat, creiem en el diàleg i en la decisió de la majoria, tot respectant la minoria.
6. Propugnem la unitat d’acció entre els diferents sindicats per millorar la defensa dels interessos col·lectius dels treballadors i treballadores i treballem, al mateix temps, per a la consolidació de la Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya com a central sindical catalana, necessària per als treballadors i treballadores del nostre país.
7. Afirmem el dret de Catalunya, com a part integrant dels Països Catalans, a l’autodeterminació i la vinculació de l’alliberament nacional en la transformació social.
8. Refermem el nostre compromís de treballar perquè la llengua catalana, que és la pròpia de la nostra nació, assoleixi la normalització en tots els àmbits, però especialment en el professional i laboral, i que ha de ser objecte de protecció i promoció enfront de tota imposició aliena.
9. Reclamem la protecció del medi ambient davant de les agressions de què és objecte.
10. Afirmem la nostra absoluta independència de qualsevol grup de pressió de tipus social, econòmic, polític, cultural i religiós.
11. Admetem tots els treballadors i treballadores sense discriminació per motius de raça, religió, sexe o ideologia.
12. Rebutgem l’enfrontament entre pobles, així com l’opressió i el domini d’un poble sobre un altre.
13. Treballem per a l’enfortiment de la societat civil enfront de l’omnipresència de l’administració pública i exigim d’aquesta que faciliti mitjans legals i econòmics perquè la societat civil pugui desenvolupar-se.
14. Refermem el nostre compromís de treballar solidàriament amb tots els treballadors i treballadores i sindicats de les altre nacions i pobles d’arreu del món, perquè només amb la solidaritat assolirem els nostres objectius.
15. Treballem i participem en el camí de la construcció d’una Europa de pobles lliures i solidària, en què la força dels treballadors i treballadores transformi les actuals estructures dels estats, i afirmem la voluntat de participar en la vertebració d’un sindicalisme europeu