CELEBREM EL 29 DE SETEMBRE, HEM TOMBAT EL TIL!

Portada de l'Arabalears.cat 29/09/2014

Aquesta setmana passada ha estat plena de bones notícies per a la comunitat educativa. A punt de complir un any de l’històric 29 de
setembre, el Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) s’ha tornat a pronunciar sobre el Decret TIL. Ha donat la raó a l’STEI i als altres sindicats que varen presentar la impugnació i l’ha declarat
nul. També ha dictat la suspensió cautelar immediata de l’Ordre que el desplega. D’aquesta manera ha donat per bones les al•legacions presentades i ha legitimat la nostra lluita i la reivindicació per una educació de
qualitat, inclusiva, en català i feta des de la participació i el consens.


Ens ha cridat l’atenció que la portaveu del govern Bauzá, i ara nova
consellera d’educació, hagi volgut “tranquil•litzar les famílies” sobre
les conseqüències d’una sentència dictada per un tribunal de justícia
(!!??). La sentència precisament ve a posar ordre, pau i coherència
pedagògica dins els centres. No cal que ens tranquil•litzi, senyora
consellera, és una sentència d’un Tribunal de Justícia, no una amenaça
d’un grup terrorista.


Malgrat el caos que vostès amb les seves normatives il•legals han intentat
provocar dins els centres, la comunitat educativa ha sabut pal•liar de
forma constant el malestar que vostès han volgut crear. Els docents hem
mantingut una posició ferma perquè el caos no arribàs dins les aules i hem
fet un doble esforç. Per una banda la nostra prioritat ha estat fer
avançar acadèmicament els nostres alumnes, fer-los progressar en els seus
aprenentatges i en la seva formació com a persones, d’acord amb les
famílies, i per l’altra i al mateix temps, hem mantingut la protesta
reivindicativa al carrer i hem presentat els recursos davant els
tribunals.


President, consellera... acatau la sentència. No faceu més el ridícul. I
recordau que no podeu fer un decret llei al manco per tres raons. Primera,
un govern ha de complir les sentències que dicta un tribunal. I més si
aquesta sentència ha estat precedida per un dictamen del Consell
Consultiu, òrgan d’assessorament jurídic de la comunitat autònoma, que ja
havia avisat de la incompatibilitat d’alguns articles del Decret amb la
normativa vigent.  Segona, no es pot vulnerar l’estat de dret que es basa
en la separació de poders: el Parlament legisla, el govern executa i els
tribunals jutgen. El govern només pot legislar en cas d’extraordinària i
urgent necessitat, tal com regula l’Estatut D’autonomia a l’article 49.
Davant això, l’STEI va fer una enquesta a tots els centres de les illes
Balears i un 90% de centres diuen que els va millor tornar als projectes
lingüístics consensuats, que no continuar endavant amb la imposició
antipedagògica del TIL. Per tant no està justificada l‘extraordinària i
urgent necessitat. I a més a més, la potestat de fer un decret llei no pot
afectar drets establerts a l’Estatut. La comunitat educativa té dret a
participar en les normatives que s’hagin d’aplicar als centres. I la
tercera raó, també molt important és que,- tal com ens informaven l’altre
dia els companys del PSIB a la reunió convocada amb la comunitat
educativa-, el govern ja ha estat advertit que no pot fer decrets Llei per
burlar les sentències dels tribunals de justícia. ENTESOS PRESIDENT?


Recordi que una de les coses que va fer sortir més gent al carrer dia 29
de setembre de 2013, a més de la unitat d’acció de tota la comunitat
educativa, va ser que el govern no acatàs la sentència del TSJIB que
guanyaren els sindicats i que suspenia cautelarment el calendari
d’aplicació del TIL per al curs 2013-2014. La societat civil va fer pinya
darrere la comunitat educativa pel TIL, per l’educació i també perquè no
volien ser governats d’aquesta manera.


La base legal per tornar als projectes consensuats anteriors i complir amb
la sentència del TSJIB, hi és. Els centres estan disposats a fer-ho. Tenim
el Decret de mínims que encara és vigent. L’any passat s’aplicava a deu
cursos. Mai no ha estat derogat. També tenim, per incrementar
l’ensenyament de l’anglès i reconduir els recursos destinats al TIL
(professors, llibres de text...) les Seccions Europees, els plans Pilots
plurilingües, el conveni amb el MEC per dotar els centres d’auxiliars de
conversa... D’aquesta manera els centres tenen empara legal i
progressivament poden desfer el nyap pedagògic que vostès pretenien
imposar  i reconduir el projectes lingüístics consensuats cap a la
coherència pedagògica que es trobava en perill.


Ara  faltarà eliminar els expedients als directors, indemnitzar-los,
recuperar les plantilles de professorat, els programes de suport, baixar
les ràtios d’alumnes per aula, cobrir les substitucions, retornar la
democràcia i la participació de tota la comunitat educativa, recuperar
l’autonomia de centres i el consens amb l’administració educativa... La
lluita continua i el diàleg i la negociació real s’ha d’obrir.


Encara falta resoldre el recurs presentat sobre la resolució de la
Directora General d’innovació que imposava el TIL als centres on l’havien
rebutjat. És a dir, els claustres -òrgans col•legiats de l’administració-
varen votar els projectes lingüístics adaptats a la normativa TIL. A un
70% de centres va sortir NO al TIL. La directora general va fer una
resolució per anul•lar una votació democràtica i deixar sense valor el
dret a la llibertat de vot. El nostre sindicat ho té recorregut.


La comunitat educativa té recursos, pensa, actua. I com deia el nostre
company d’Eivissa l’altre dia, hem tengut temps de conscienciar-nos de
quin és el nostre paper, ensenyar, educar i defensar una educació de
qualitat per a tothom. Idò així... quin dia deis que ens convocau?
Recordau que ha de ser amb tots els representants de la Comunitat
Educativa!


M. Antònia Font. STEI Intersindical

Cap comentari: