Els prejudicis lingüístics són instrument eficaç per a provocar la deserció lingüística. De fet, s’aprenen en la majoria de casos de manera inconscient perquè estan presents en la vida quotidiana de la mateixa manera que els micromasclismes. En altres ocasions aquests judicis de valor racistes són creats específicament per a estigmatitzar la llengua que es vol subordinada. Siga com siga, creats específicament o inserits en el dia a dia sense adonar-nos de la seua existència de tan assumits com estan en converses i actituds, els prejudicis lingüístics busquen dificultar la presència de llengües en els àmbits d’ús públic i recloure-les ens els àmbits d’ús privats fins a fer-les desparéixer, fins a fer-les poc útils i apropiades per als seus parlants en la transmissió intergeneracional i per a la vida moderna.
Hui dia, a casa nostra, els prejudicis són ben presents i juguen contra la recuperació del prestigi i de la utilitat del valencià. Per això, El Tempir ha decidit llançar una campanya de conscienciació contra els prejudicis lingüístics a fi de fomentar el coneixement i l’actitud crítica en contra d’aquests i que enfortisca l’ús social del valencià. La campanya, dissenyada en format de decàleg, com la dels drets lingüístics de l’any passat, té com a objectiu fer reflexionar la població en general i, en particular, els valencianoparlants sobre aquells prejudicis més comuns a fi de contribuir a desmuntar-los, a desfer estereotips absurds i a denunciar tòpics que no afavoreixen l’augment de l’ús social del valencià ni, per extensió, la preservació de la diversitat lingüística. La campanya “Actituds contra els prejudicis lingüístics” d’El Tempir es desenvoluparà en una primera fase mitjançant les nostres xarxes socials a fi de viralitzar -i, a més, difondre- deu missatges en deu imatges que després es publicaran en format de cartell perquè siga físicament present a centres educatius i de la salut, conselleries, instàncies municipals i de la diputació, etc.

Font: el Tempir