El TIL ja és història a les Illes Balears [STEI-i]

EL TIL ÉS MORT I ENTERRAT


L’STEI ha rebut amb molta satisfacció la notificació de la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, que arxiva el recurs de cassació presentat pel Govern del Sr. Bauzá contra la sentència 444/2014 de 22 de setembre de 2014, guanyada per l’STEI, per la qual es declarava la nul·litat del Decret 15/2013, de 19 d’abril pel qual es regulava el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, conegut popularment com a TIL.
Aquest arxiu, dictat el passat dia 13 i comunicat a l’STEI ahir, es fa a petició del Govern de les Illes balears que ha desistit del recurs de cassació.
Amb aquesta resolució del Tribunal Suprem, ara sí, el TIL és mort i enterrat.

Cap comentari: