L'STEI demana aclarir la situació de la llengua a Sanitat a dins del Consell Social de la Llengua Catalana


L'STEI INTERSINDICAL DEMANA LA PRESÈNCIA DE LA CONSELLERA DE SALUT A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA


Dia 4 de setembre hi ha una reunió ordinària de la Comissió permanent del Consell social de la llengua catalana (CSL), a la Conselleria de Cultura, per tractar, entre altres temes, els documents que ha realitzat la ponència de sanitat i la ponència de planificació de les accions i noves normatives que s'han de proposar al govern en matèria de política lingüística. 

Hem demanat a la secretaria del Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears la presència de tots els membres de la Comissió permanent. La presidenta Francina Armengol, el Vicepresident Biel Barceló, la vicepresidenta Fany Tur, el vicepresident Jaume Mateu, La vicepresidenta Marta Fuxà, El vicepresident Llorenç Huguet, més un membre de cada grup de voclas del consell. També hem demanat que hi assisteixi la Consellera de Salut. 

Pensam que, davant la situació encara no aclarida de l'exigència del coneixement de les dues llengües oficials, és necessari que a la reunió hi pugui assistir la consellera de salut, Sra. Patrícia Gómez, membre del Consell Social de la Llengua i les persones que ella cregui necessari. Així mateix, com creiem que deu estar previst, hi hauria d'assistir també el president de la ponència de Sanitat, Sr Isidor Marí (Eivissa) i el president de la ponència de planificació, on es tracten les noves propostes legislatives en matèria de política lingüística i normalització de la llengua i la cultura catalanes, Sr Joan Francesc López Casesnoves (Menorca). 

És important fer una reunió amb els membres de la Conselleria de Salut per poder explicar i consensuar més detalladament les solucions i les propostes per dur endavant l'exigència de la competència lingüística en les dues llengües oficials. 

Al Pla de Normalització aprovat el 2009 i al Pla d'accions en matèria de política lingüística aprovat el 2016 pel plenari del CSL, com també a la Llei 4/2016 es preveu que el personal sanitari hagi d'acreditar el coneixement de les dues llengües oficials. Des de l'any 2003 hi ha una normativa estatal que preveu que el personal sanitari dels serveis públics, per a l'accés a una plaça del servei de salut, haurà d'acreditar el coneixement de les dues llengües oficials. 

Molts dels treballadors de la sanitat ja disposen d'un nivell de català adequat. Hi ha més personal que disposa d'un B2 que no del que disposen d'un B1 i també persones que poden acreditar un C1. 
La Llei 4/2016 ja va fer una moratòria al personal de sanitat fins dia 1 de juny de 2017. Podem dir que hi ha hagut temps suficient per aconseguir l'acreditació de la competència lingüística en català i no està justificat no demanar-lo perquè hi ha molta gent que en disposa i ha fet l'esforç de treure's aquesta acreditació. 

Cap comentari: