La CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL d'STES promou una resolució en defensa de les llengües pròpies de l'estat

IMATGE D'UNA TROBADA ANTERIOR SINDICATS STEs


La CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL d'STES promou una resolució en defensa de les llengües pròpies de l'estat 


A proposta de l'STEI Intersindical, SUATEA Asturies, STEPV del País Valencià i STEG Galiza es va aprovar la resolució -que teniu mérs avall- a la reunió del plenari confederal dels STES, del qual l'STEI en forma part, i que es va celebrar a Madrid el cap de setmana passat. Amb aquesta resolució volem que la força sindical que representa la nostra confederació tengui ben present el tema lingüístic a tot l'estat, ara que se senten novament vents que bufen a favor del plurilingüisme mal entès, que el que pretèn és llevar protagonisme i força a les llengües pròpies dels territoris que siguin diferents del castellà.


Hem de tenir en compte també que, a l'actualitat, tant per part del govern de l'estat, com dels governs autonòmics, es parla de consensuar un Pacte per l'Educació que doni estabilitat al sistema educatiu estatal i autonòmic, i nosaltres pensam que les llengües pròpies hi juguen un paper important en tant que són la clau de volta de les diferents nacionalitats que de moment formen part de l'estat, són pilars de la normalització lingüística i eines necessàries per a la cohesió social.
RESOLUCIÓ PLE DE L'STEs-i A FAVOR DE LES LENGÜES PRÒPIES EN L'ENSENYAMENT

El Ple Confederal de STEs Intersindical reunit a Madrid dia 24 de setembre, es declara a favor que, en els territoris on existeixen llengües pròpies -com són el gallec, l'asturià, el basc i el català- aquestes siguin llengües vehiculars de l'ensenyament i llengües de comunicació interna i externa, que funcionin com eix vertebrador del sistema educatiu del seu territori, es garanteixi el coneixement de les llengües oficials i l'aprenentatge d’almanco una llengua estrangera, de manera que, des de l'escola, es pugui treballar per a la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.


2016ko irailaren 24an Madrilen batzartutako STEetako Osoko Bilkura Konfederala honen alde agertu da: hizkuntza berekiak dituzten lurraldeetan –hala nola, asturiera, euskara, galiziera eta katalana– horiek izatea hezkuntzako irakas-hizkuntzak eta barneko eta kanpoko komunikaziorako mintzairak; izan daitezela hezkuntza sistemaren ardatza eta berma dadila hizkuntza ofizialak eta atzerriko hizkuntza bat, gutxienez, ezagutzea. Gisa horretan eskolatik landu ahalko dira aukera berdintasuna eta gizartearen kohesioa.


O Pleno Confederal de STEs Intersindical reunido en Madrid a 24 de setembro de 2016 declárase a favor de que, nos territorios onde existan linguas propias -como galego, asturiano, éuscaro e catalán- estas sexan linguas vehiculares do ensino e linguas de comunicación interna e externa, que funcionen como eixo vertebrador do sistema educativo e que se garanta o coñecemento das linguas oficiais e a aprendizaxe de polo menos unha lingua estranxeira, de xeito que, desde a escola, se poida traballar en prol da igualdade oportunidades e da cohesión social.


El Plenu Confederal de STEs Intersindical aconceyáu en Madrid el 24 de setiembre de 2016, declárase a favor de que, nos territorios onde esisten llingües propies -como son el gallegu, l'asturianu, el vascu y el catalán- éstes sían llingües vehiculares de la enseñanza y llingües de comunicación interna y esterna, que funcionen como exa vertebradora del sistema educativu y se garantice la conocencia de les llingües oficiales y l'aprendizaxe de polo menos una llingua extranxera, de forma que, dende la escuela, pueda trabayase pa la igualdá d'oportunidaes y la cohesión social.

El Pleno Confederal de STEs Intersindical reunido en Madrid el día 24 de septiembre, se declara a favor de que, en los territorios donde existen lenguas propias -como son el gallego, el asturiano, el vasco y el catalán- éstas sean lenguas vehiculares de la enseñanza y lenguas de comunicación interna y externa, que funcionen como eje vertebrador del sistema educativo y se garantice el conocimiento de las lenguas oficiales y el aprendizaje de al menos una lengua extranjera, de forma que, desde la escuela, se pueda trabajar para la igualdad de oportunidades y la cohesión social.24 de septiembre de 2016